Všeobecne záväzné nariadenia

VZN - Požiarny poriadok obce Štítnik
 1. Požiarny poriadok obce Štítnik
  starý
 2. Návrh VZN Požiarny poriadok obce Štítnik
VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov
 1. VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov-zrušené uznesením 450/2014 z 14.02.2014
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia.
 1. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia, so sídlom na území obce Štítnik
 2. VZN o určení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni na rok 2011
 3. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, so sídlom na území obce Štítnik na príslušný kalendárny rok 2012
 4. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, so sídlom na území obce Štítnik na príslušný kalendárny rok 2013, č. 1/2013
VZN č.4/2007
 1. VZN obce Štítnik o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb - zrušené uznesením 449/2014 z 14.02.2014
VZN č. 2/7/2007 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu obce na zabezpečenie pomoci občanom obce v Štítniku v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi
 1. VZN č.2/7/2007 o pdmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu obce na zabezpečenie pomoci občanom obce Štítnik v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi
VZN o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách
 1. VZN o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách
VZN o poskytovaní dotácií
 1. VZN o poskytovaní dotácií - ukončená platnosť
 2. DODATOK č . 1 / 2011 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Štítnik č. 1/2009 o Poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Štítnik- zrušené uznesením OZ č.174/2016 zo dňa 27.7.2016 - ukončená platnosť
 3. Príloha č.1 a 2 k VZN o poskytovaní dotácií - ukončená platnosť
VZN o čistote a verejnom poriadku
 1. VZN o čistote a verejnom poriadku
 2. VZN č. 2/2019, ktorým sa ruší VZN o čistote a verejnom poriadku č. 6/2008
 3. Návrh VZN č. 3/2019 - o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce
VZN o trhovom poriadku obce Štítnik
 1. VZN o trhovom poriadku obce Štítnik
VZN o názve ulíc a VP
 1. VZN o názve ulíc a VP
 2. príloha č. 1 k VZN o názve ulíc a VP - situačná mapa
 3. príloha č. 1 k VZN o názve ulíc a VP - situačná mapa
VZN o nakladaní s KO a DSO
 1. VZN o zbere, preprave KO - ukončená platnosť
 2. VZN o nakladaní s KO a DSO
 3. Návrh dodatku č.1 k VZN o nakloadaní s KO DSO
 4. VZN o nakladaní s KO a DSO
VZN O PODMIENKACH PRIDEĽOVANIA BYTOV VO VLASTNÍCTVE OBCE
 1. VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce-skončená účinnosť
 2. VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce č.2/2013
 3. Tlačivo žiadosti o prenájom bytu
VZN o hosporárení a nakladaní s majetkom obce
 1. VZN - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 2. VZN č. 4/2019 - o krátkodobom prenájme
 3. Príloha č. 1 k VZN č. 4/2019 - Výpožičný list KD
VZN o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Štítnik
 1. VZN č.1/2006 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Štítnik
VZN o o určení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni .
 1. Všeobecné záväzné nariadenie obce o určení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni na rok 2011
 2. Stanovenie ceny obeda na rok 2013
 3. Stanovenie ceny obeda na rok 2014
Všeobecne záväzného nariadenia o chove a držaní zvierat na území Obce Štítnik
 1. Všeobecne záväzné nariadenie o chove a držaní zvierat na území Obce Štítnik-zrušené uznesením č.448/2014 z 14.02.2014
VZN o umiestňovaní volebných plagátov
 1. VZN č. 3/2012 o vyhradení miesta a plochy na volebné plagáty na území obce Štítnik
VZN o o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Štítnik
 1. VZN č. 2/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Štítnik
Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a materskej školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri základnej škole
 1. Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a materskej školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri zák
VZN O MIESTNYCH DANIACH a MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
 1. VZN o miestnych daniach - ukončená platnosť
 2. VZN o miestnych daniach - ukončená platnosť
 3. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 4. Dodatok č.1 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavbené odpady
 5. Oznámenie pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti - tlačivo
 6. Oznámenie k poplatku za KO a DSO
 7. Dodatok č.1/2018 k VZN č.4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN Obce Štítnik o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
 1. Návrh VZN Obce Štítnik o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
 2. VZN č. 1/2015 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Štítnik
 1. VZN o určení stravného 2011 - ukončená platnosť
 2. VZN č. 1/2016 o určení stravného
< 1 2 >
VZN č. 2/2016 o niektorých podmienkach držania psov
 1. VZN o niektorých podmienkach držania psov č. 2/2016
VZN č. 1/2017 o dotáciách a dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017
 1. VZN č. 1/2017 o dotáciách s prílohami
 2. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 o dotáciách
 3. Dodatok č. 2/2019 k VZN č. 1/2019 o dotáciách
VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Z a D č. 2 UPN O Štítnik
 1. VZN č. 2/2017
 2. Príloha k VZN č. 2/2017
VZN č. 5/2007 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Štítnik
 1. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Štítnik - ukončená platnosť
 2. VZN č. 1/2019, ktorým sa ruší platnosť VZN č. 5/2007 v znení Dodatku č. 1

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: