Novinky | Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

23.12.2019

 

 Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

 

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

 

Zmluva o spolupráci číslo N20160128016

Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 01.02.2016

Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I:  30.06.2019

 

 Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankyne našej obce:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Erika Gallová

Terénna pracovníčka/pracovník  Ľubomír Karalo

 

E- mail: tspstitnik@gmail.com

Tel. kontakt: 058 7886972, 0911617244

Adresa kancelárie:Štítnik, ul. Ochtinská 447, budova Zdravotného strediska na prízemí

                        

Úlohy TSP:

 Našou úlohou je pomáhať klientom pri hľadaní optimálneho spôsobu riešenia ich problémou a sprevádzať ich pri realizácií tohto riešenie v súlade so zákonmi SR a s princípmi TSP.

Naša práca sa zameriava najmä na tieto oblasti:poradenstvo pri riešení sociálnych a rodinných problémovporadenstvo a pomoc pri zabezpečení základných životných potriebuľahčenie komunikácie medzi klientom a inštitúciami, sprevádzanie klientaspolupráca s inštitúciami: škola ( pri zápise žiakov, pri monitorovaní dochádzky, záškoláctva), lekárske pracovisko ( všeobecný lekár, pediater, nemocnice), Úrad práce sociálnych vecí a rodiny ( sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela, dávka v hmotnej núdzi, dôchodky, sociálne dávky), polícia, súdy a exekútorské úrady ( dohody o splátkovom kalendári), Sociálna poisťovňaporadenstvo v oblasti zamestnania ( písanie žiadostí, životopisov, súhlasu so spracovaním osobných údajov, hľadanie kontaktov na internete)spolupráca s detskými domovmi a špeciálnymi základnými školamy, podpora klientov k rozvoju kompetencie a samostatnému riešeniu svojich problémov

                                                                                                                  Terenny sociálny pracovníci

Pozvánka na 4. zasadnutie OZ

Týždeň mozgu

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Kurz opatrovania

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľnosti

REKLAMA na upratovacie služby

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku obce

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

POZOR! Zmena úradných hodín

Stavebný úrad bol presťahovaný

Oslavy oslobodenia našej obce

Divadelné predstavenie: "ODCHODY VLAKOV"

Komunitný plán sociálnych služieb obce Štítnik

Predstavenie: "Snehuliak na babete" - foto

Odhalenie pamätnej tabule Szontághovi - foto

Výstava revúckych fotografov

Mesiac úcty k starším - fotky

Pošta Štítnik - Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť

Oznam: "9. september -Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme"

Oslavy 74. výročia SNP

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - Oznámenia a výsledky

Štítnické zvesti - júl 2018

"Štítnické hradné hry 2018" - foto

Oznam: "Svetový týždeň dojčenia"

Prehliadka ev. a.v. kostola

Prírodná pedikúra rybičkami Garra Rufa

Sociálne poradenstvo v našej obci

Deň detí 2018 - foto

Informácie o spracúvaní osobných údajov

IX. ročník hasičskej súťaže Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Turistický výstup k chate "Birinka" - fotodokumentácia

Oznam - Africký mor ošípaných

FOTO - Pietny akt kladenia vencov 2018

Pozastavenie výkonu uznesení - odôvodnenie

Slovenský červený kríž - oznam

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Opatrenia k ochrane lesov

Súťaž pre verejnosť

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Projekt ochrany chránených stromov

Štítnické zvesti - december 2017

Štítnické zvesti - júl 2017

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: