Novinky | OZNAM - prerokovanie zmien a doplnkov ÚPN

18.01.2017

 Obec Štítnik

Obecný úrad, Námestie 1.mája 167, Štítnik

                                                                                                               


OZNÁMENIE

o začatí prerokovania zmien a doplnkov č. 2

Územného plánu obce Štítnik

 

Obec  Štítnik zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov č. 1 v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN-O). Spracovateľom zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Štítnik  je Ing. arch. Mariana Šimková, autorizovaný architekt.

 

Do textovej a grafickej dokumentácie návrhu zmien a doplnkov ÚPN-O možno nahliadnuť na obecnom úrade Štítnik, alebo na stránke obce Štítnik v časti samospráva (ÚPN).

Súčasne Vás informujeme, že dňa  18.01.2017 (streda) o 15:00 hod. sa na obecnom úrade uskutoční prerokovanie zmien a doplnkov ÚPN-O č. 1 pre občanov Štítnik a zainteresované právnické osoby pôsobiace na území obce, a to s výkladom spracovateľky územného plánu, príp. i obhliadkou území.

Pripomienky zo strany občanov a právnických osôb pôsobiacich na území obce Štítnik  možno vzniesť písomne, poštou alebo osobným doručením, a to do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia. 

                          

 

                                                                                           

             Ladislav Belányi

          starosta obce Štítnik

Vyhodnotenie výsledko monitoringu vôd a skládkových plynov za rok 2016

22.03.2017 - Svetový deň vody

Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Štítnické zvesti - december 2016

Oznam - Prehliadka kostola EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Štítniku

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: