Novinky | INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ k Zmenám a doplnkom č.2 Územného plánu obce Štítnik

18.05.2017

      Informácia pre verejnosť podľa § 6 ods. 1 k oznámeniu podľa zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon“ ) č. s.: OU-RV- OSZP-2017/004682

č. záznamu: 2017/11842
 
a) Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava oznamuje verejnosti, že strategický dokument„ Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Štítnik “, podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 4 ods. 1 zákona.
 
Príslušný orgán: Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
Názov navrhovanej činnosti : Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Štítnik
Predmet činnosti : Predmetom zámeru je navrhnutie aktualizované zásady a regulatívy v zmysle § 11, ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb.
Miesto realizácie:  Katastrálne územie obce Štítnik
Navrhovateľ:  Obec Štítnik, Námestie 1. Mája 167, 049 32 Štítnik
 
b) Informácie o strategickom dokumente, ktorý je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.
 
c) Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti: Navrhovaná činnosť bude povolená v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ).
 
d) Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-stitnik
 
Dotknutá obec do 3 pracovných dní informuje verejnosť na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru pre verejnosť najmenej po dobu 15 dní od zverejnenia
informácie o jeho doručení.
 
e) Verejnosť môže doručiť svoje písomné pripomienky k zámeru príslušnému orgánu do 15 dní od zverejnenie zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 6 ods. 5 na adresu:
 
Okresný úrad Rožňava
odbor starostlivosti o životné prostredie
Ernesta Rótha 30
048 01 Rožňava
 
Písomné stanoviska sa považujú za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
 
 
Povoľujúci orgán 1. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01 Rožňava
                                2. Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik

 

 

Pozvánka na 28. zasadnutie OZ

Deň detí 2018 - foto

Informácie o spracúvaní osobných údajov

IX. ročník hasičskej súťaže Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Turistický výstup k chate "Birinka" - fotodokumentácia

Oznam - Africký mor ošípaných

Výberové konanie

Slovenské národné múzeum pozýva

Pietny akt kladenia vencov 2018

Deň Zeme 2018 v našej obci

Pozastavenie výkonu uznesení - odôvodnenie

Slovenský červený kríž - oznam

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Opatrenia k ochrane lesov

22. marec - "Svetový deň vody"

Súťaž pre verejnosť

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Článok o svetom dni zdravia

Projekt ochrany chránených stromov

Ponuka brigády na leto 2018

Oznam o oprave striech na ev.a.v. kostole

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava - oznam pre podnikateľov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava - oznam

"Očakávame Mikuláša" - foto

Štítnické zvesti - december 2017

FOTO Mesiac úcty k starším

Ponuka práce

Informácia pre voliča a výsledky volieb

Memoriál Ladislava Kozáka 2017 - foto

Štítnické hradné hry 2017 - foto

Štítnické zvesti - júl 2017

Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Výstup k chate Birinka - foto

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ k Zmenám a doplnkom č.2 Územného plánu obce Štítnik

Vyhodnotenie výsledko monitoringu vôd a skládkových plynov za rok 2016

Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: