Novinky | INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

06.03.2017

Citát z Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (podľa zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z.), ktorú vyhotovila pracovná skupina na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

"Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR), spolu s územným plánom je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území."

"PHSR sa spracováva spravidla na 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 - 14 rokov. PHSR koncepčne, systémovo analyzuje a určuje budúcnosť rozvoja spolu s činnosťami a investičnými projektmi a so zdrojovým krytím na jej zabezpečenie."

Obce majú podľa zákona povinnosť zasielať správu o plnení PHSR každoročne do 31. mája príslušnému VÚC. Dokument PHSR je podmienkou pri príprave projektov EÚ v programovacom období 2014 až 2020.

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku na XIV. zasadnutí dňa 14.11.2016 svojim uznesením č. 181 iniciovalo začatie spracovania PHSR obce Štítnik. Pozývame širokú verejnosť, podnikateľov, záujmové združenia, zástupcov štátnej a verejnej správy, ďalej zástupcov školy a škôlky na spoluprácu pri vypracovaní a následnej aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štítnik.

                                                                                                 Tešíme sa na spoluprácu s Vami. Riadiaci tím PHSR

Vypracovanie stratégie a jej aktualizáciu budete môcť sledovať na týchto stránkach. V prvom rade zverejňujeme nasledujúce informácie:

Metodika na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC

Oznam - Africký mor ošípaných

Pozvánka na hasičskú súťaž

Výberové konanie

Slovenské národné múzeum pozýva

Pietny akt kladenia vencov 2018

Deň Zeme 2018 v našej obci

Pozastavenie výkonu uznesení - odôvodnenie

Slovenský červený kríž - oznam

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Opatrenia k ochrane lesov

22. marec - "Svetový deň vody"

Súťaž pre verejnosť

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Článok o svetom dni zdravia

Projekt ochrany chránených stromov

Ponuka brigády na leto 2018

Oznam o oprave striech na ev.a.v. kostole

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava - oznam pre podnikateľov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava - oznam

"Očakávame Mikuláša" - foto

Štítnické zvesti - december 2017

Mesiac úcty k starším

Ponuka práce

Poisťovňa Rapid life - konkurz

Informácia pre voliča a výsledky volieb

Memoriál Ladislava Kozáka 2017 - foto

Štítnické hradné hry 2017 - foto

Štítnické zvesti - júl 2017

Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Oznam pre dlžníkov

Deň detí 2017 - foto

Výstup k chate Birinka - foto

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ k Zmenám a doplnkom č.2 Územného plánu obce Štítnik

Vyhodnotenie výsledko monitoringu vôd a skládkových plynov za rok 2016

Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Prehliadka kostola EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Štítniku

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: