Novinky | Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľnosti

08.06.2017

 

OZNÁMENIE

o zámere obce Štítnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa


 

Obec Štítnik v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Obec Štítnik má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

- priamy prenájom nebytového priestoru so samostatným vchodom z južnej strany budovy (kaderníctvo) o výmere podlahovej plochy 34,5 m2 nachádzajúceho sa na prízemí  budovy Zdravotného strediska, Ochtinská, súpisné č .447 postavenej na pozemku reg. C-KN parcelné č.519/3 v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, zapísanej na LV č. 2119,

na základe žiadosti p. Miloty Makai, Slavošovce

 

Doba nájmu: podľa určenia OZ

Cena nájmu: 10,-EUR/m2/ kalendárny rok za celý predmet nájmu

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)- nájom zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Štítnik považuje:

vzhľadom na skutočnosť, že tento objekt  pre obec  nemá zásadný hospodársky význam, obec nevyužíva ani  nevyužívala celý objekt budovy a záujemca o prenájom  týchto priestorov na svoje náklady  ich bude udržiavať v prevádzkovom  stave a vzhľadom na to že žiadateľ má záujem pokračovať v prevádzkovaní kaderníctva.

 

 

Doba zverejnenia: 24.05.2017

Spôsob zverejnenia: web stránka obce www.stitnik.ocu.sk , úradná tabuľa Obce Štítnik

V Štítnik, dňa 24.05.2017                                                                           Ladislav Belányi

                                                                                                starosta obce

 

_____________________________________________

 

 

OZNÁMENIE

o zámere obce Štítnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa


 

Obec Štítnik v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Obec Štítnik má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

 

- pozemku registra E číslo parcely 365 zastavané plochy a nádvoria (uzatvorená skládka odpadu )

vedeného na LV 1288 katastra obce Štítnik o celkovej výmere 4 472 m2 vo vlastníctve Obce

Štítnik

 

subjektu: OLÁH VLADIMÍR, Malá Maša 85, Štítnik

 

za účelom pestovania nektarodajných ( včelárských ) rastlín a drevín pre znášku včelstva

 

Doba nájmu: 20 rokov

Cena nájmu: 0,0045 EUR/m2/rok

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)- nájom zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Štítnik považuje:

to že pozemok je dlhodobo nevyužívaný, zanedbaný a o prenájom pozemku nikto neprejavil záujem. Užívaním pozemku sa zamedzí ďalšiemu znehodnocovaniu a zarastaniu náletovými, inváznymi rastlinami a drevinami.

 

Doba zverejnenia:

Spôsob zverejnenia: web stránka obce www.stitnik.ocu.sk , úradná tabuľa Obce Štítnik

V Štítnik, dňa 15.05.2017


 

                                                                                       Ladislav Belányi

                                                                                           starosta obce

Pozvánka na podujatie "Plešivské leto"

Pozvánka na "ŠTÍTNICKÉ HRADNÉ HRY 2018"

Odvolanie zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Pozvánka na "Vatru zvrchovanosti 2018"

Sociálne poradenstvo v našej obci

Pozvánka na CARULLOSY GULAŠ FEST

Deň detí 2018 - foto

Informácie o spracúvaní osobných údajov

IX. ročník hasičskej súťaže Memoriál Kolomana Holéczyho - foto

Turistický výstup k chate "Birinka" - fotodokumentácia

Oznam - Africký mor ošípaných

Výberové konanie

FOTO - Pietny akt kladenia vencov 2018

Pozastavenie výkonu uznesení - odôvodnenie

Slovenský červený kríž - oznam

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Opatrenia k ochrane lesov

22. marec - "Svetový deň vody"

Súťaž pre verejnosť

Knižnica informuje: "KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"

Knižnica oznam: "Knihy až domov"

Článok o svetom dni zdravia

Projekt ochrany chránených stromov

Ponuka brigády na leto 2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava - oznam

Štítnické zvesti - december 2017

Štítnické zvesti - júl 2017

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: