Novinky | Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľnosti

30.05.2017

OZNÁMENIE

o zámere obce Štítnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa


 

Obec Štítnik v zmysle ustanovenia 9a) ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Obec Štítnik má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

 

- pozemku registra E číslo parcely 365 zastavané plochy a nádvoria (uzatvorená skládka odpadu )

vedeného na LV 1288 katastra obce Štítnik o celkovej výmere 4 472 m2 vo vlastníctve Obce

Štítnik

 

subjektu: OLÁH VLADIMÍR, Malá Maša 85, Štítnik

 

za účelom pestovania nektarodajných ( včelárských ) rastlín a drevín pre znášku včelstva

 

Doba nájmu: 20 rokov

Cena nájmu: 0,0045 EUR/m2/rok

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)- nájom zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Štítnik považuje:

to že pozemok je dlhodobo nevyužívaný, zanedbaný a o prenájom pozemku nikto neprejavil záujem. Užívaním pozemku sa zamedzí ďalšiemu znehodnocovaniu a zarastaniu náletovými, inváznymi rastlinami a drevinami.

 

Doba zverejnenia:

Spôsob zverejnenia: web stránka obce www.stitnik.ocu.sk , úradná tabuľa Obce Štítnik

V Štítnik, dňa 15.05.2017


 

                                                                                       Ladislav Belányi

                                                                                           starosta obce

Výstup k chate Birinka - foto

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľnosti

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ k Zmenám a doplnkom č.2 Územného plánu obce Štítnik

Vyhodnotenie výsledko monitoringu vôd a skládkových plynov za rok 2016

Program rozvoja obce 2016-2022 Prieskum verejnej mienky Obce Štítnik

INFORMÁCIA o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Projekt - Terénna sociálna práca v obciach I

Oznam - zber separovaného odpadu

Štítnické zvesti - december 2016

Oznam - Prehliadka kostola EVANJELICKEJ CIRKVI A.V. v Štítniku

Oznam - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik

Maľovaná mapa regionu Stredný a Horný Gemer

Digitálna evidencia hrobových miest a obcí

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Anketa: